Tillväxt

 

JOBBDEAL

Det är i lönsamma och framgångsrika företag som jobben växer fram och det är det som gör att många
Lidköpingsbor har möjligheten att gå till jobbet varje morgon. Näringslivet i Lidköping är starkt och
Moderaterna vill fortsätta bidra till detta. Lidköping ska vara en naturlig kommun för företag att vilja
etablera sig i och vi ska bidra med förutsättningar för att detta skall fungera bra. Det ställer krav på
att kommunen för en god arbetsmarknadspolitik och aktivt arbetar med att få fler människor i arbete
genom olika typer av utbildningar och riktade åtgärder.

Kommunen behöver ta fler kliv gällande infrastrukturen för att på sikt klara av både att hålla ett bra
tillväxttempo, klara personalförsörjning och bli en spännande plats för människor att flytta till och företag
att etablera sig på. Fokus på centrumhandeln behövs för att stärka handeln lokalt och kommunen
behöver ta en tydligare position kring besöksnäringen.
Moderaterna vill därför att Lidköpings kommun genomför följande förslag som vi kallar Jobbdealen, för
att göra vår del för att möjliggöra ökad tillväxten i vår stad.

Möjligheter och minskat utanförskap.

• Aktivt arbeta för ett bättre företagsklimat med fokus på bemötande, motverkande av kommunal
konkurrens och där möjligheter ges för företag att växa.

• Ökat fokus på nyföretagande! Ska fler företag kunna växa fram och bidra till kommunens tillväxt
måste fler och bättre vägar skapas och mer stöd ges. Ung företagsamhet och Nyföretagarcentrum
måste få en tydligare roll för jobbskapande.

• Ha snabba upphandlingstider och fungerande digitala tjänster där det tydligt går att följa status
på sina ärenden. Samtidigt alltid sträva mot öppenhet, transparens och förutsägbarhet i alla
kommunala processer.

• Att alltid ha tillgänglig och detaljplanerad mark för att en levande bostadsmarknad skall kunna
växa fram. Lidköpings kommun har anmält bostadsbrist till boverket sedan 2010 och enligt
rapporter har vårt kommunala bostadsbolag, AB Bostäder, 7 000 individer i sin bostadskö. De
privata bostadsföretag som finns i kommunen måste få utökade möjligheter att bygga och nya
måste uppmuntras att komma hit och etablera sig.

• Näringslivsfastigheter bör återgå till grunduppdraget bestående av att hjälpa små och medelstora
företag med lokalförsörjning. Samtliga nuvarande hyresgäster bör tillfrågas om att till
marknadspris köpa ut den fastighet de bedriver verksamhet i.

• Bristen på verksamhetsmark kommer i framtiden begränsa kommunens tillväxtmöjligheter och
därför behövs en långsiktig plan arbetas fram. Vi anser att exempelvis att delar av Hovby flygfält
bör ses som möjlig etableringsplats för industri i framtiden.

• Vi anser att en politisk diskussion krävs kring konflikten mellan industri och nya detaljplaner i
dessa verksamhetsområden. Ett beslut krävs där industri och jobben sätts först och det krävs
tydligare signaler kring var industrin skall etablera. Att äventyra stora arbetsgivare i kommunen
kommer på sikt vara skadligt för den lokala arbetsmarknaden. Vi vet också att många av de
lokala industrijobben har bäring på många andra jobb inom tjänstesektorn, landsbygdsföretag
och övriga lokala handeln.

• Aktivt arbeta med Länsstyrelsen, grannkommuner och andra intressenter för att få till stånd en
ändring av strandskyddet till 100 meter.

• Fler människor behöver gå från arbetslöshet till ett jobb och för detta krävs flera åtgärder. En
av de viktigaste är ett införande av ett aktivitetskrav. Detta är en av de viktiga åtgärderna för
att motverka utanförskapet. Grunden i ett aktivitetskrav är att det krävs motprestationer för att
du ska få ta emot ekonomiskt bistånd, även kallat socialbidrag. Dessa krav ska vara individuella
och alltid syfta till att den enskilde går från utanförskap till arbete.

INVESTERINGSPAKET

 

Lidköping behöver fortsatt ökad tillväxt för att trygga välfärden i framtiden. Därför presenterar vi vårt
investeringspaket där vi pekar ut en riktning för kommunens framtida utveckling. Vi arbetar utifrån de
ekonomiska förutsättningar som finns och ser detta som en framtidsväg för kommunens stadsutveckling.

Dalängen som stadsdel.

Området mellan väg 2578 och Dalängsskolan anser vi vore optimal för byggnation av nya lägenheter.
Vi bidrar även till en blandad bebyggelse med nyproduktion i ett område där detta i övrigt inte
förekommer.

Dalängsskolan bör byggas ut med inriktning på årskurs 7 till 9. Enligt rapporter från Barn- och skolnämnden
kommer det framöver behövas upp till 300 nya platser i kommunens högstadieskolor och vi
ser det möjligt att minst 200 fler elever kan gå på skolan efter utbyggnad.

Vi vill även i detta område skapa möjlighet för en ny etablering av Framnäs IP. Detta med hänvisning till
behovet av en central placering. Vi ser stora möjligheter att även bygga en ny idrottshall med fullmått
som kan användas både som idrottshall för skolan samt som matchhall av föreningslivet. Inom ramen
för detta område ser vi också att möjligheten för spontanidrott måste finnas.

Kombinationen av bostäder, ny större skola och ett nytt Framnäs IP med en matchhall är vinnande
i denna del. Vi anser även att den del av den stadsnära skogen som innehåller spår för motion skall
bevaras. Behovet att sådana miljöer är stort. Detta förslag gör också att vi kan bevara Ågårdsskogen
som det naturliga stället för stadsnära naturupplevelser, en plats för skolelever, äldre och övriga invånare
att vistas. Vi utmanar inte heller det koloniområde som finns där.