Mottagande

Grunden i mottagandet

Moderaternas utgångspunkt är att varje individ har ett stort ansvar över sin egen tillvaro. Vi tror på individens förmåga att försörja sig själv och sin familj. Vi tror även på att individen växer sig starkare av att kunna stå på egna ben och inte leva i en beroendeställning. Vårt samhälle bygger på den grundläggande värderingen att alla som kan också ska arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd. Vi har dock full förståelse för att det är svårt som nyanländ att förstå hur samhället fungerar och hur man tar sig in i arbetslivet. Här är det viktigt att vi erbjuder nyanlända möjligheten till försörjning genom försörjningsstöd men även en långsiktig plan för hur individen ska ta sig in i arbetslivet. Ansvaret politikerna bär är att ge samhället rätt sorts verktyg och bra förutsättningar för att kunna skapa en fungerande integration. Politiker behöver också stärka drivkraften hos varje individ att gå från försörjningsstöd till arbete genom att göra det mer lönsamt att arbeta. Detta ska även gälla de som under sin första tid i Sverige får hjälp med försörjningen.

 

Kontroll på kostnaderna

Integrationen i Sverige som helhet har inte fungerat. Bidragsberoendet och de sociala klyftorna har ökat samtidigt som kostnaderna för den bristande integrationen, både socialt och ekonomiskt, har skenat. Belastningen på kommunerna har ökat avsevärt och kostnaderna framöver, sett ur ett kommunperspektiv, riskerar att rusa okontrollerat då allt mer ansvar flyttas över på kommunerna. Allt eftersom kommunerna får större ansvar gäller det också att vi är redo att förvalta det ansvaret, vi vill därför redan nu se över hur vi kan axla den rollen. Samtidigt bedriver S-MP -regeringen en verklighetsfrånvänd politik som är passiv och ansvarslös gentemot kommunerna. För att vända den negativa utvecklingen behöver Sverige göra många större förändringar. Den arbetslinje som Alliansen införde 2006–2014 måste återinföras och gälla för alla, inklusive dem som invandrar till Sverige. Vi måste våga begära motprestation av dem som lever på försörjningsstöd och samtidigt öka incitamenten till att gå från bidragsberoende till egen försörjning.

Moderaterna i Lidköping vill:

 • Att låta en utomstående utredning räkna ut kommunens kostnader för mottagande de senaste 5 åren samt utvärdera om integrationen har fungerat.
 • Bidrag under det så kallade ”glappet” görs om till ett etableringslån för att minska risken att dubbla bidrag betalas ut.
 • Införa nolltolerans mot fusk med försörjningsstöd och stärka arbetet för att upptäcka felaktiga utbetalningar. Misstänkt bidragsfusk ska polisanmälas.
 • Vi säger stopp till alla typer av tillfälliga och dyra byggnationer till följd av det ökade mottagandet. Här behövs långsiktiga och ekonomiskt hållbara planer.

 

Bekämpa utanförskapet

Alla personer som kan arbeta ska också göra det. Försörjningsstödet är till för att tillfälligt hjälpa personer som inte har tillräckligt med egen försörjning att klara sig. Det är inte tänkt vara något som man lever på under en hel livstid. Samtidigt som man får försörjningsstöd måste man därför göra vad man kan för att öka sina chanser till att anställas. Konsekvenserna av långvarigt bidragsberoende gör att tröskeln in till arbetsmarknaden höjs i takt med att tiden går. Framför allt är risken stor att barn som växer upp med bidragsberoende föräldrar också ärver deras beroende och utanförskap. Egenförsörjning är ett första steg till makt över sitt liv och är viktigt för individens självkänsla. Med arbete kommer möjligheten att ordna egen bostad, få ett större kontaktnät och en social gemenskap. Att nyanlända kommer ut i arbetslivet är därför helt avgörande för att integrationen ska lyckas. Det är också avgörande för att ekonomin ska hålla och för att vårt gemensamma välfärdssamhälle ska fungera.

Moderaterna i Lidköping vill:

 • Fler människor behöver gå från arbetslöshet till jobb och det kräver flera åtgärder. En av de viktigaste är införande av ett aktivitetskrav. Grunden i ett aktivitetskrav är att det krävs motprestationer för att du ska få ta emot ekonomiskt bistånd, även kallat socialbidrag. Dessa krav ska vara individuella och alltid syfta till att hjälpa den enskilde att gå från utanförskap till arbete.
 • För att ta ytterligare steg mot att bli en jämställd kommun krävs att reglerna kring utbetalning av ekonomiskt bistånd ändras. Vi vill att bidraget delas lika mellan båda parterna i en familj. Idag är praxis att bidraget betalas ut till mannen. Detta kan ha stor påverkan för enskilda familjer och risken att kvinnor sätts i en situation där de inte kan styra över sitt eget liv är uppenbar.
 • Erbjuda mottagare av ekonomiskt bistånd hjälp med uppföljning och kontroll genom hembesök.

 

Fler i arbete

Lidköping har många starka och stora företag som har potential till att bli ännu större. Här ser vi möjligheter till ytterligare samarbeten mellan näringslivet och kommunen. Ett av våra förslag är ett kommunalt program där nyanlända tillsammans med näringslivet kan validera sina tidigare arbetslivserfarenheter mot förutsättningarna som finns just här i Lidköping. Detta är ett effektivt sätt att ta tillvara på den arbetslivserfarenhet och yrkeskunskap många nyanlända har med sig och något vi tror kommer minska tiden i bidragsberoende för dem.

Moderaterna i Lidköping vill:

 • Kommunen behöver ta ett större ansvar kring matchning mellan nyanlända och Lidköpings företag.
 • I samarbete med företag arbeta med att nyanlända kan få sin utbildning validerad.

 

SFI som leder till jobb

Nyanlända ska ges möjligheten att under ordnade former lära sig om det svenska samhället. Detta är viktigt för att förkorta tiden i utanförskap. Vi vill att nyanlända genom SFI får möjlighet att utvidga sitt sociala kontaktnät genom en samverkan med näringslivet i Lidköping. Här är det är viktigt att vi politiker ordnar en samverkan mellan näringslivet och SFI samt anpassar SFI efter det krav och de förutsättningar som finns ute i arbetslivet. Om nyanlända efter genomförd SFI inte är attraktiva på arbetsmarknaden har SFI enbart bidragit till att förlänga nyanländs tid med försörjningsstöd.

Moderaterna i Lidköping vill:

 • Tydligare anknytning mellan bidrag och deltagande i SFI utbildning.
 • Obligatorisk samhällskunskap för alla som går SFI.
 • Examensprov i kursen samhällskunskap.
 • Uppstart av SFI utbildningen senast 3 dagar efter att kommuntilldelning har skett.
 • Tydliga konsekvenser vid icke genomförd utbildning.

 

 

En bostadsmarknad för alla

Vi behöver ge AB Bostäder riktlinjer kring trångboddhet, att det bor tio personer i en trea är inte acceptabelt för någon, att leva och bo i Lidköping ska ske under acceptabla förhållanden och ska inte vara en fråga om klass eller härkomst. Detta förstärker utanförskapet och bidrar inte till den fungerande integrationspolitik som vi vill se. Vi anser att de tillfälliga bostäderna som används under etableringstiden bör ha tidsbegränsade hyreskontrakt på 2 år. För att i framtiden inte behöva bygga dyra och tillfälliga bostadskomplex vill vi se en långsiktig och hållbar utvecklingsplan för hur vi på kort sikt ska minska bostadsbristen och på lång sikt undvika att hamna i en fortsatt situation med bostadsbrist.

Moderaterna i Lidköping vill:

 • Att nyanlända fortsatt får ta del av kommunens boenden under de två första åren som anvisningslagen kräver men de därefter får lösa sitt eget boende
 • Ge tydliga direktiv till AB bostäder kring boende för nyanlända. Alla typer av undanträngningseffekter som sker till följd av köföreträde för denna grupp måsta stoppas.
 • Införa åtgärder kring trångboddhet i våra större bostadskomplex.

 

Kommunens ansvar

Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och att vi politiker måste våga hitta nya vägar för att minska utanförskapet. I dagens samhälle fungerar det inte med långa och omständliga handläggningstider. Vi behöver effektiva och flexibla verksamheter där individen sätts i fokus. Kommunen måste anpassa verksamheten till aktuella och kommande utmaningar. Ett steg här är att uppmärksamma och utbilda personalen som dagligen är i närheten av barn och ungdomar i hederskultur. Tiden mellan ankomst och beslut till asyl eller avvisning måste kortas ner, det är inte humant att låta människor sväva i ovisshet kring sin egen framtid. Här måste kommunen bistå polis och andra myndigheter med information och andra insatser som kan ge myndigheterna möjlighet till att fatta välgrundade och faktabaserade beslut.

Moderaterna i Lidköping vill:

 • All personal inom skola och sociala områdena skall utbildas kring hederskultur.
 • Att bistå polis och myndigheter kring arbetet vid avvisningsbeslut och genomförande av avvisningar.

 

Sammanfattning

För att lyckas med den integrationsplan vi här ovan har presenterat finns det framförallt fem viktiga områden. Ekonomisk och social lönsamhet för den enskilde, yrkeskompetens som motsvarar arbetsmarknadens förväntningar, kunskap och förståelse för svenska värderingar, det svenska språket samt förståelse för sociala koder. För att säkerställa en lyckad integration bör de nämnda områden ses över och utvärderas. Detta arbete ska sedan leda till att en integrationsplan för varje område kan skapas och underlätta för såväl den nyanlände som den potentiella arbetsgivaren i integrationsfasen. Den som inte följer integrationsplanen och inte går på SFI kommer, efter varning, bli av med både försörjningsstöd och eventuellt hyreskontrakt. Vi måste våga ha en tilltro till att varje individ vill och kan stå på egna ben men samtidigt ändå ha en fungerande och hållbar välfärd som täcker upp när individen av någon anledning behöver stöd.