Moderaternas budget 2019-2021

Ett Lidköping för alla
Lidköping är en kommun med fantastiska förutsättningar. En lång strandlinje mot Vänern, en levande
landsbygd och ett centrum med stora kvalitéer. Vi har unika platser så som Läckö slott,
Rörstrandsområdet och De la Gardiestaden. Lägg därtill natur i form av Hindens rev och Vänerns
skärgårdar, så har vi en kommun fylld av möjligheter.
Men Lidköping kan mer. I Lidköping finns många människor med ett brinnande engagemang inom
såväl företagen och föreningarna som vården och skolan eller i andra delar av de verksamheter och
organisationer som finns inom vår kommun. Det är där som Lidköpings framtid byggs. Genom
invånarnas brinnande engagemang har vi en ökad tillväxt och ökade skatteintäkter som bidrar till att
trygga framtiden för vår kommun. Ja, det är många som med själ och hjärta varje dag gör stora
insatser för Lidköpings välfärd.
Föreningslivet är fullt av eldsjälar som med sitt ideella engagemang gör Lidköping till en kommun
fylld av människor som vågar. Människor som känner sig som en del av Lidköping. Människor som
känner en stolthet och framtidstro över sin kommun. Människor som älskar Lidköping. Men också
människor som är beredda att bidra till att Lidköping även i framtiden fortsätter vara den fantastiska
kommun vi upplever idag.
För att ta tillvara på invånarnas engagemang krävs en kommun som vill utvecklas, som har ordning
och reda i ekonomin och som prioriterar välfärden. En kommun som uppskattar det arbete
företagarna gör och som tror på föreningslivets förmåga att förbättra Lidköping. För att detta ska bli
möjligt behöver vi bli ett Lidköping för alla.

Så bygger vi ett Lidköping för alla
Det är i lönsamma och framgångsrika företag som jobben växer fram och det är det som gör att
många Lidköpingsbor varje dag har ett jobb att gå till. Näringslivet i Lidköping är starkt och
Moderaterna vill fortsätta bidra till detta. Lidköping ska vara ett naturligt val för företag att etablera
sig i och vi ska skapa förutsättningar som gör att det fungerar bra. Det ställer krav på att kommunen
för en god arbetsmarknadspolitik och genom olika typer av utbildning och riktade åtgärder aktivt
arbetar för att få fler människor i arbete.
För att Lidköping ska klara av att hålla ett bra tillväxttempo, ha en god personalförsörjning och
samtidigt vara en spännande plats för människor och företag att flytta till behöver infrastrukturen
utvecklas. Vi behöver stärka besöksnäringen genom att stärka den lokala handeln och rikta ett större
fokus på centrumhandeln. Lidköping som destination behöver en ökad marknadsföring med fokus på
handel, restaurangnäringen, porslinsarvet, Läckö slott och närheten till Vänern. Vid etablering av nya
handelsområden bör vi ha en stor aktsamhet och fokus bör istället vara att förtäta nuvarande
områden och fortsätta utvecklingen av centrum.
Företagsklimatet i Lidköping behöver präglas av ett bra bemötande med servicekänsla och stor
förståelse för företagens behov. Den kommunala konkurrensen ska minska för att ge möjligheter för
företag att växa. Snabbare upphandlingstider och fungerande digitala tjänster där statusen på
ärenden går att följa är viktigt. Alla kommunala processer ska alltid sträva efter öppenhet,
transparens och förutsägbarhet. Det ska gå att lita på Lidköpings kommun.
Genom detta skapar vi ett stärkt företagande och ett bättre företagsklimat i Lidköping, men det är
inte bara nuvarande företag som ska ges förutsättningar att växa. Genom ett ökat fokus på
nyföretagande ska fler företag kunna växa fram och bidra till kommunens tillväxt. Vi vet att det är i
småföretagen många av jobben skapas och här vill vi att Ung företagsamhet och Nyföretagarcentrum
ska få en tydligare roll för jobbskapande.
Vi ser med oro på att kommunens framtida tillväxtmöjligheter riskerar att begränsas på grund av
bristen på verksamhetsmark. Genom en långsiktig plan för framtidens verksamhetsmark vill vi trygga
framtidens tillväxt. Vi anser till exempel att delar av Hovby flygfält i framtiden bör ses som möjlig
etableringsplats för industrier.

Samhällsbyggnad
Samhällsutveckling för alla Lidköpingsbor.
Bostadsfrågan är mycket angelägen för Lidköping och under kommande år behöver vi se en ökad
bostadsproduktion. För många i vår kommun är det svårt att hitta en bostad. Kommunen behöver
därför arbeta mer aktivt för att öka byggandet av såväl bostads- och hyresrätter som av parhus och
villor. Detta behöver ske i hela kommunen. I framtiden ska Lidköping vara en stad där fler har
möjligheten att flytta hemifrån, flytta till något nytt eller flytta till kommunen.
Vi har länge påtalat hur bra Lidköping är att bo i, dessvärre har inte alla som vill i dag möjlighet att bo
i Lidköping. Bostadsbristen är fortfarande stor och byggandet av bostäder måste ske med högre
tempo och i större omfattning. Framnässtaden med byggnation på Läcköparkeringen och Framnäs,
där nuvarande idrottsplats ligger, är ett av de områden vi ser som framtida bostadsområde. Andra är
Dalängsskogen och båtgården. Samtidigt vill vi att en förtätning av befintliga områden blir prioriterat.
Vi prioriterar också dessa områden i vår budget. Hamnstaden är fortfarande en broms för
utvecklingen och en eventuell byggnation där ligger långt fram i tiden. Lidköping behöver bostäder
nu. Vi fortsätter också arbetet med Framnäs strandpromenad och detaljplan 2 för att återerövra
området och stranden åt Lidköpingsborna och de som besöker vår kommun.
För att snabba på bostadsproduktionen styr vi under planperioden om resurser från Hamnstaden.
Resurser som ska gå till att snabbt få fram detaljplaner och byggklar mark. Vid etablering av nya
områden behöver kommunen utnyttja vår långa kust mot Vänern för att på ett bättre sätt erbjuda
attraktiva och sjönära bostäder. I samband med all planering bör kommunala särkrav rensas bort för
att underlätta byggandet och processer bör bli enklare och mer effektiva.
Även orter utanför de centrala delarna av Lidköping ska ges möjlighet att utvecklas. Vi vill att hela
kommunen ska leva och det kräver satsningar inom framförallt kommunikation och infrastruktur.
Samhällsbyggnad bör se positivt på satsningar, oavsett var i kommunen de placeras, då detta gynnar
vår tillväxt och ökar skatteunderlaget.
Marknadsföringen av Lidköping som en attraktiv ort att bygga bostäder i behöver riktas direkt mot
bostadsföretag och byggare i hela landet för att öka intresse och konkurrens. För att Lidköping ska
fortsätta växa och nå uttalande tillväxtmål behövs det fler som hjälper till att bygga. Vi vill att det i
minst tre områden, av olika slag, ska finnas lediga villatomter för att locka fler att bygga och bosätta
sig i Lidköping.
Istället för att peka ut var man får ha LIS-områden i kommunen bör man istället peka ut vart det inte
får finnas LIS-områden. Övriga områden bör ges LIS-status. Detta ger en större flexibilitet och
möjliggör nyskapande som gynnar områdets näringsliv. Genom att aktivt arbeta med Länsstyrelsen,
grannkommuner och andra intressenter vill vi se en ändring av strandskyddet.
Lidköping vid Vänern.
Lidköping behöver få en tydligare sammankoppling med Vänern då vår 22 mil långa strand gentemot
Vänern är en fantastisk tillgång. Genom att röja sly och hålla en genomgående hög nivå på
kommunens badplatser vill vi säkra kommunens tillgång till stränder. Kommunen behöver bli bättre
på att själva tillvarata, men även gynna initiativ som tydligt binder samman Lidköping med vattnet.
Vattnet ska vara ett naturligt inslag och på flera platser i kommunen bör man både kunna se och
komma i kontakt med vattnet. För ett tydligare fokus på besöksnäringen vill vi se en båtmack i
småbåtshamnen och fler båtplatser i Lidan.

Vi anser att man tillsammans med berörda föreningar och båtägare bygger en ny båtgård i närheten
av småbåtshamnen. Detta skulle gynna utvecklingen av hela Framnäsområdet som ett levande och
attraktivt rekreationsområde för hela Lidköping.
Med sitt sjönära läge ser vi nuvarande båtgård som möjlig plats för bostäder.
Trygghet i hela kommunen.
Alldeles för många Lidköpingsbor upplever en otrygghet. Det är inte längre en självklarhet att tryggt
promenera hem sent på kvällen eller att ens röra sig runt i staden. Det här är problem som måste tas
på största allvar.
Vissa platser runt om i vår stad upplevs, på grund av sitt läge eller karaktär, mer otrygga än andra.
Det finns platser som flera Lidköpingsbor undviker att vistas på och det särskilt efter mörkrets
inbrott. Därför måste fler insatser göras kring tryggare miljöer.
Ideella föreningar och organisationer runt om i kommunen tar ett stort ansvar gällande
trygghetsskapande aktiviteter. Detta är någonting som bidrar till kommunen i stort och borde
premieras högre. Vi vill därför öka det ekonomiska stödet till föreningar som bidrar till ökad trygghet,
Vuxna på stan och kvinnojourer som finns i kommunen är exempel på föreningar som gör viktiga
insatser.
Alla förtjänar en trygg väg hem. Vi vill därför införa en trygghetsväg genom centrum som en tydlig
och utpekad säker väg genom centrum. Till detta avsätter vi fyra miljoner i investeringsbudgeten och
en miljon i driften för att under perioden kunna öka belysningen, ansöka om kameraövervakning på
utsatta platser samt ta in ordningsvakter under de helger som behovet finns. Detta för att öka trivsel
och trygghet i centrum och på väg hem från restauranger och nattliv.
Tillsammans med boende i olika delar av staden och orter utanför centrum vill vi genomföra
trygghetsvandringar för att upptäcka och åtgärda otrygga platser. Alla delar i vår kommun måste
upplevas som och ska vara trygga.
Kommunikationer för framtiden.
Fungerande och välutbyggd infrastruktur är en förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta
växa och utvecklas. Vi moderater vill att kommunen ska ha ett vägnät som är anpassat för de
människor som med cykel och kollektivtrafik pendlar till och från Lidköping. Detta är viktigt för att vi
ska kunna vara en kommun för framtiden. Moderaterna vill fortsätta satsa på en infrastruktur som
möter alla framtidens behov och utmaningar. Vi måste våga tänka nytt, innovativt och mer
miljövänligt. Med infrastruktur anpassad för pendling och transporter kommer vi kunna locka till oss
fler företag, vilket innebär att fler Lidköpingsbor har ett jobb att gå till.
Stråket mellan Lidköping och Skara bör mittsepareras samtidigt som hastigheten höjs till 100 km/h.
Förbifart Lidköping och fortsättningen ut på väg 44 är viktigt för Lidköpings tillväxt och kommunen
bör aktivt arbeta med Trafikverket för att den ska ske tidigare än planerat.
I investeringsbudgeten för planperioden avsätter vi 14 miljoner för att genomföra ombyggnation av
rondellerna vid in- och utfarter till Lidköping som nu drabbas av köer morgnar och eftermiddagar när
människor som pendlar ska till och från jobbet. Ombyggnation ska ske till rondeller med
direktavfarter och skyltning med blixtlåsprincipen. Detta för att förbättra den lokala trafiksituationen
med fokus på framkomlighet och arbetspendling. Vi avsätter också tre miljoner till
parkeringslösningar i centrum.
Kinnekullebanan är en av kommunens största framtidsfrågor och viktigaste kommunikationer.
Kommunen bör omedelbart ta initiativ till att starta förhandlingar med kommunalförbund och
regionen om banans framtid, där medfinansieringar ses som en möjlig väg framåt.
Tillsammans med Västtrafik och regionen vill vi arbeta fram en lokal lösning där fler resor på kvällar
och helger blir möjligt, fokus bör ligga på arbetsresor och alla Lidköpingsbors rörlighet. Genom ett
tillköp på 1,9 miljoner väljer vi att finansiera ett projekt som möjliggör linje 1 och 2 att gå till 21:30 på
vardagskvällar och till 17:00 på lördagar. I nuläget ryms detta inte i Västtrafiks och regionens budget,
men vi väljer att tillföra resurser eftersom vi ser detta som ett prioriterat område.

Barn och Skola
En skola för alla.
För Moderaterna i Lidköping är skolan ett prioriterat område. En trygg och välfungerande skola krävs
för att Lidköping ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Detta för att alla elever ska trivas,
vara trygga och utvecklas under sin skolgång. Viktiga verktyg är ökat arbete mot psykisk ohälsa, en
skoldag med inslag av fysiska aktiviteter samt minskade barngrupper i förskolan. Vi ser även ett
behov av att öka kunskapen om hederskulturer och vill att all personal i skolan ska utbildas om detta.
Stödet för elever med särskilda behov ska öka. Skolan ska vara en plats för utveckling och lärande
och här är det viktigt att vi ser till alla elevers individuella behov. Även införandet av utökad lovskola
är en del av vårt arbete för att fler ska nå godkänt och få en gymnasiebehörighet.
Vi vill att alla elever får lika förutsättningar att nå längre och uppnå sin fulla potential. För att fler ska
få rättvisa betyg vill vi införa anonym samrättning av prov och lärarassistenter som frigör tid för
pedagogiskt arbete och bidrar till en lugnare skol- och arbetsmiljö. Lärare behöver ge möjligheten att
integrera mer med eleverna och på så vis skapa en skolgång utformad efter elevernas individuella
behov.
Vi satsar stort på förskolan med byggnation av ny förskola på Ängsholmen redan 2019. Den förskola
som är planerad till 2021 vill vi se en extern aktör som bygger och driver. Vi ser också möjlighet att
bygga förskola i delar av det gamla badhuset för att säkra upp framtidens behov av nya
förskoleplatser. Utöver detta vill förbättra och stärka framförhållningen av lokalplaneringen för att
möta framtidens behov.
En av våra viktigaste satsningar är minskade barngrupper i förskolan. Vi väljer att starta den
processen redan 2019 med 4,3 miljoner i politisk prioritering. Alla barn i förskolan ska känna sig
sedda och hörda.
För att ytterligare förbättra kvalitén på skoldagen vill vi fortsätta arbetet med ombyggnation till
tillagningskök. Fokus ska ligga på lokalt tillagad mat med fokus på ungas möjlighet att välja mellan
olika alternativ. I dagens samhälle ser vi att matematik och naturvetenskap blir allt viktigare och
därför vill vi se utökade studietimmar med fokus på just dessa ämnen.
Utöver mätbara resultat som kunskaper i att räkna och skriva behöver eleverna vara väl förberedda
på vad som förväntas av dem efter skolan. Hur det fungerar i arbetslivet, vad det innebär att leva i ett
demokratiskt samhälle och vilka rättigheter, skyldigheter men även möjligheter som finns. Genom
ökat fokus på allmänbildning vill vi forma självständiga individer som kan dra egna slutsatser, tillämpa
kritiskt tänkande och delta i samhällsdebatten.
Vi vill utreda möjligheten till införandet av ett obligatoriskt och aktivt skolval. Tillsammans med en
lättillgänglig kvalitetsredovisning av kommunens alla skolor vill vi att alla ska hitta den skola som
passar ens behov bäst. Men det är inte bara i skolan elever ska känna sig trygga. Även vägen mellan
hemmet och skolan måste vara säker. Därför vill vi se varningssystem vid obevakade
övergångsställen runt Lidköpings alla skolor och förskolor.

Utbildning
Ett Lidköping där kunskap går först.
Vi moderater vill se ett Lidköping där alla känner sig hemma. Det är inte acceptabelt att vissa av våra
invånare inte kan vara en del av vårt samhälle eftersom de inte kan språket eller inte förstår våra
traditioner och normer. Här vill vi se tydligare krav och riktlinjer. Språket är den enskilt viktigaste
delen för att vara en del av samhället och därför vill vi att SFI-utbildningen startar senast tre dagar
efter att människor har anvisats eller flyttat till vår kommun. Språket ska vara en bro in i samhället,
inte en barriär.
När SFI-utbildningen väl har startat ska det finnas tydliga krav på lärande och vi vill att SFI innehåller
samhällskunskap samt avslutas med ett kunskapsprov. Detta för att alla ska ha en förståelse för hur
vårt samhälle är uppbyggt och fungerar. Det är därför inte acceptabelt att kultur hindrar individer
från att ta del av vårt samhälle. Vi vill att all personal inom skolan utbildas i hederskultur så att vi
aktivt kan förebygga detta. Om nyanlända inte ges möjligheten att ta del av våra traditioner och får
förståelse och acceptans för våra normer kommer vi aldrig att få en lyckad integration.
I Lidköping har vi en tradition av starkt företagande, företag som Rörstrand och LMV har gjort tydliga
avtryck och format det Lidköping vi i dag ser som vårt hem. För att ge näringslivet i Lidköping ännu
större möjlighet att växa och utvecklas vill vi att företagen ska ges chansen att vara en del av den
utbildning som sker i Lidköping. Validering av nyanländas tidigare arbetslivserfarenheter är ett
exempel på detta. När det kommer människor med erfarenhet från branscher där vi i Lidköping
saknar arbetskraft är det av allra största vikt att dessa snabbt kan fångas upp och att de kommer in i
arbetslivet. Detta för att minska utanförskapet.
De yrkesinriktade programmen och företagen i Lidköping ska ha ett naturligt samarbete där elever
direkt efter avslutad utbildning kan kliva in på en arbetsplats. När företagen tidigt får vara med och
påverka framtidens anställda kommer företagen i Lidköping att nå nya höjder.

Vård och omsorg
God och trygg äldreomsorg med möjlighet att välja för alla.
Äldreomsorgen i Lidköping är uppskattad av de äldre som nyttjar den. Det gäller såväl hemtjänst som
äldreboende. Det betyder inte att det inte finns förbättringsmöjligheter.
Vi moderater vill införa större valfrihet. Det är viktigt att människor även på ålderns höst kan styra
över sina egna liv och göra medvetna val. I dag finns förvisso valfrihet – men enbart mellan olika
kommunala verksamheter. Vi vill ge människor ökade möjligheter att själva välja boendeform och
plats.
Vi vill pröva möjligheten att öppna för fler aktörer inom äldreomsorgen. Under 2019 kommer vi att
sätta igång ett uppstartsprojekt inom hemtjänsten för att införa Lagen om valfrihet, LOV. Vi ser flera
möjligheter med fler aktörer. Det finns mycket kunskap, kreativitet, engagemang, vilja och kraft som
kan komma mer till sin rätt i ett mindre sammanhang än i kommunens stora organisation. På så sätt
stimuleras även kommunens verksamheter till en fortsatt positiv utveckling. Civilsamhällets
möjligheter att bidra ska öka och deras verksamhet ska uppmuntras, frivilligorganisationer är en
viktig resurs i verksamheterna. Vi vill samtidigt säkra och stärka kvalitetsuppföljningen inom
äldreomsorgen och hemtjänsten samt införa kvalitetsredovisning som är tillgänglig på kommunens
webb, oavsett det är kommunens egen verksamhet eller nya aktörer. Detta för att möjliggöra
medvetna val kring den omsorg man behöver.
Vi prioriterar också dagcentralen på Mellbygatan och står bakom den nybyggnation som planeras
där. Vi ser också ett stort renoveringsbehov i lokalerna och avsätter sex miljoner från
investeringspengarna i intern services till att renovera nuvarande lokaler. Att en av de grupper som
har störst behov, har undermåliga lokaler är inte acceptabelt.
Medarbetarna är omsorgens viktigaste resurs.
All omsorg i Lidköpings kommun ska präglas av ett gott omhändertagande och hög kvalitet.
Kommunen står, i likhet med alla andra kommuner, inför en stor utmaning när det gäller rekrytering
av medarbetare. Lidköpings kommun måste arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke.
Utifrån medarbetarnas synvinkel är det viktigt att kommunen erbjuder en stimulerande arbetsmiljö
med möjligheter att utvecklas över tid. Vi ser att flexibla arbetstidsmodeller kan vara en väg att gå.
Flexibla arbetstidsmodeller kan exempelvis innebära möjlighet för den som vill arbeta delade turer
eller helgpass med förkortad arbetstid. Därigenom kan schemaläggning underlättas och kostnader
för det så kallade heltidsprojektet minskas. För att ytterligare stimulera medarbetarnas val av ny
arbetstidsmodell avsätter vi i budgeten 2,5 Mkr till särskild lönesatsning.
Det finns samtidigt ett stort behov av att medarbetarna känner att tid finns för att möta brukarna. En
väg att gå är digitala lösningar som både ökar tryggheten för de äldre och frigör tid för medarbetarna
till mer omsorg och omvårdnad.
Arbetet med att utveckla måltiden ska fortsätta. Vid om- eller nybyggnation ska tillagningskök vara
en del av planeringen. Fokus på mat lagad på plats ska vara en del av den kommunala omsorgen.
Matråd med brukare ska finnas på varje enhet för att ge de äldre möjligheter att påverka maten som
serveras.

Social- och arbetsmarknad
Ett Lidköping för alla.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har två grundläggande uppgifter: Den ena är att vara en
grundbult i samhället och ansvara för människors behov av grundläggande trygghet. Det andra i att
få fler människor att gå från utanförskap till arbete. Det är av stor vikt att social- och arbetsmarknad
återgår till dessa två uppdrag.
Nämnden står inför både utmaningar och några ganska rejäla problem. Man har en ekonomisk
situation som till en del består av problematiken kring att omställningen av HVB-hem för
ensamkommande unga inte startade i tid och anpassades till hur många som kom till Sverige. För att
inom en snar framtid få en nämnd med en budget i balans krävs flera förändringar.
Fler människor behöver gå från arbetslöshet till jobb och för detta krävs flera åtgärder. En av de
viktigaste är införande av ett aktivitetskrav. Detta är en av de viktiga åtgärderna för att motverka
utanförskapet. Grunden i ett aktivitetskrav är att det krävs motprestationer för att du ska få ta emot
ekonomiskt bistånd, även kallat socialbidrag. Dessa krav ska vara individuella och alltid syfta till att
den enskilde går från utanförskap till arbete. Vi anser att ett stort fokus behövs på jämställdhet i
detta arbete och att samma krav, möjligheter och rättigheter ställs på alla oavsett kön eller etnisk
bakgrund.
De arbetsmarknadsåtgärder som genomförs har i dag alldeles för stora inlåsningseffekter. Vi föreslår
därför att verksamheten inriktas på att få människor i arbete. Det är av stor vikt att Lidköpings
näringsliv och Tillväxt Lidköping är en del av detta.
Vi ser också att vi behöver minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och säkerställa att fusk och
felutbetalningar inte uppstår. Därför bör kommunen införa ytterligare kontroller i samverkan med
arbetsförmedlingen och försäkringskassan där upptäckt fusk alltid skall polisanmälas. Här blir också
aktivitetskrav och uppföljning genom hembesök kraftfulla verktyg. I detta arbete ser vi att digital
ansökan av ekonomiskt bistånd är ett effektivt verktyg som ska införas.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer kommande år att öka som en följd av ökat mottagande
av nyanlända som antingen anvisas till Lidköping eller flyttar hit på egen hand (EBO). Efter den
tvååriga etableringstiden, som staten bekostar, övergår ansvaret till kommunen för de som inte
kommit i arbete eller studier. I dag tar det i snitt åtta år innan en nyanländ hamnar i arbete. För att
säkerställa att kommunen inte tar på sig kostnader som staten rätteligen ska stå för vill vi omvandla
det så kallade Glappet till ett lån som den enskilde får betala tillbaka när den kommit i arbete.
Glappet består av perioden mellan kommuntilldelning och inskrivningen hos arbetsförmedlingen och
försäkringskassan. Förslag liknande detta har genomförts i bland annat Vansbro, Sigtuna och Växjö.
Under det så kallade glappet vill vi att extra samhällsundervisning ska påbörjas med exempelvis
studieförbund och andra.
Vi ser ett stort behov av att utöka arbetet med integrationen i kommunen. Det är av stor vikt att vi
arbetar med att alla nyanlända blir en del av Lidköping. Då krävs att vi arbetar med att få fler att lära
sig svenska, gå från utanförskap till arbete, prata klarspråk kring vilka värderingar som gäller här och
hur samhället fungerar. Vi vill därför bland annat låta en utomstående utredning räkna ut
kommunens kostnader för mottagande de senaste fem åren samt utvärdera hur integrationen har
fungerat i Lidköping för att kunna dra lärdomar och fokusera på åtgärder som visat sig effektiva.

Kultur och fritidsnämnden
Fler behöver vara en del av kommunens kultur och fritid.
Moderaterna prioriterar resurser på kommunens kultur, fritids- och idrottsanläggningar, detta för att
Lidköping ska vara mer än en kommun man bor och arbetar i. För oss är det viktigt att Lidköping
erbjuder invånarna ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det leder till en ökad livskvalité och
förbättrad folkhälsa.
Lidköpings arv som porslinsstad måste tas tillvara. Rörstrands museum bör utvecklas med ett tydligt
fokus på innehåll i syfte att stärka Lidköpings profil som porslins- och keramik stad. Vi ser inte ett
behov av fler kvadratmeter till utställningsyta, utan prioriterar istället att verksamheten renodlas till
en modern utställningsverksamhet. För att detta ska bli möjligt omprioriterar vi medel från
Vänermuseet till Rörstrandsmuseet för att vi ska kunna värna om vårt kulturarv men också närheten
till Vänern.
Moderaterna anser att det bästa stödet till kommunens kulturföreningar sker genom uppdrag för att
utveckla kultur och konst inom kommunen. Till exempel ser vi gärna att föreningar ges i uppdrag att
driva kommunens konsthall. Den del av kulturen som är kommersiellt gångbar bör i största möjliga
mån bedrivas utan kommunalt stöd. Den offentliga utsmyckningen i kommunen skall hålla en hög
kvalitet och får gärna anknyta till att vi är en porslins- och keramik stad som ligger vid Vänern.
Vi vill verka för att föreningar tar större ansvar för drift av kommunens idrottsanläggningar. Samt
säkerställa att föreningar som får bidrag eller uppdrag följer demokratiska och jämställda
föreningsregler. Vi anser att det krävs en total översyn av kommunens bidrag, uppdrag och sponsring
till olika verksamheter, detta för att ge alla föreningar samma förutsättningar och möjligheter.
Utveckling av anläggningar
Lidköping behöver ett nytt badhus och vår åsikt är att detta ska ligga vid Framnäs och samordnas
med den övriga utvecklingen i Framnäsområdet. Vi anser att detta badhus kan byggas och drivas av
någon annan än kommunen. Vi väljer också att tillsätta extra medel för att kunna finansiera driften
av det nya badhuset.
Det gamla badhuset väljer vi att bygga om. I lokalerna ser vi möjlighet att få plats både med en
förskola, men också att flytta ungdomsverksamheten i Sockerbruket hit. Vi tror att
ungdomsverksamheten ska ligga i ett område där det naturligt rör sig ungdomar, ledare och vuxna.
Det leder till närmare kontakt mellan ungdomar och många av de föreningar som finns i övriga
området. Vi skapar samtidigt en lugnare miljö i Sockerbruket och byggnaden kan bli en plats för
utövare och näringsliv. Personalen inom nämnden får samtidigt större möjligheter att samordna sina
verksamheter.
Lidköping är en sjöstad och det bör vi fortsatt värna om. Då nuvarande båtgårdsområde på sikt
kommer att förändras till bostadsområde, ser vi det nödvändigt att man tillsammans med berörda
föreningar och båtägare bygger en ny båtgård i närheten av småbåtshamnen. Detta bidrar till liv och
rörelse i området, nya moderna förvaringsmöjligheter för båtarna och minskade transporter då
närheten till småbåtshamnen blir påtaglig.
Med hänsyn till förslaget att bygga bostäder där nuvarande djurbad finns föreslår vi att ett nytt
djurbad skapas där möjligheten för både hund och hästägare säkerställs. Vi ser också positivt på om
detta djurbad kan samlokaliseras med rid- och promenadvägar.

Dalängsskogen anser vi vore optimal för en ny etablering av Framnäs Idrottsplats. Nya Framnäs IP ska
även i framtiden ha en central placering med hög tillgänglighet i Lidköping och då är Dalängsskogen
en lämplig plats för detta. I samma område vill vi bygga en ny matchhall med fullmått åt
föreningslivet, men även konstgräsplaner för att runt nya Framnäs IP skapa en central plats för
Lidköpingsidrotten. Inom ramen för detta område ser vi också att möjligheten för spontanidrott
måste finnas. Vi anser att samfinansiering krävs kring projektet och satsar i vår investeringsbudget
sammanlagt 200 miljoner kronor till detta projekt under en treårsperiod.
Vi anser även att den del av den stadsnära skogen som innehåller spår för motion skall bevaras.
Behovet av sådana miljöer är stort. Detta förslag gör också att vi kan bevara Ågårdskogen som det
naturliga stället för stadsnära naturupplevelser, en plats för skolelever, äldre och övriga invånare att
vistas. Vi utmanar inte heller det koloniområde som finns där.

Ekonomi för framtiden
Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Samtidigt så
rekommenderar Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett överskott på två procent. Det är därför
med oro vi ser att även i Moderaternas budgetunderlag så når vi endast en procent i överskott trots
tillskott av 65 miljoner från aktiekapitalet. Vi anser att kommunen på sikt måste ha ett överskott som
innebär att man minst har kostnader som inte överstiger intäkterna från skatter och statsbidrag.
Aktieutdelningen måste ligga där utöver.
Detta är en grundförutsägning för att Lidköping ska klara av framtidens investeringstempo. Ett tempo
som krävs för att vi ska klara av att bygga ikapp den bostadsbrist som i dag hindrar Lidköpings
befolkning att växa på ett bra sätt. Med ökande befolkning, fler företag och fler som går från
utanförskap till arbete kommer det ställas högre krav på en utbyggd och väl fungerande välfärd.
Vi Moderater anser att det inom en femårsperiod är möjligt att finansiera driftbudgeten utan medel
ur aktiekapitalet, vilket ger oss möjlighet att använda aktiemedel för att finansiera framtidsprojekt.
Under 2020 respektive 2021 väljer vi att finansiera investeringar med 200 miljoner ur aktiekapitalet.
Dessa medel ska användas till centralt och sjönära bostadsområde, Framnässtaden, och satsningarna
i Dalängsskogen. Detta innebär att vi använder aktiemedel till att ge Lidköping det lilla extra,
samtidigt som vi inte drar på oss ytterligare lån som ska betalas i framtiden. Med en mer orolig värld
som går allt snabbare kommer världsekonomin och aktiemarknaden röra sig allt mer, och då handlar
det om att göra saker i rätt tid samt att ha en långsiktig plan. Vår huvudriktning i den planen är att
göra driften oberoende av aktiemedel. Då kan Lidköping stå robust även i tider av en osäkrare
marknad.
För att kunna möta framtiden behövs investeringar som bygger Lidköping starkt, men också
ekonomiska förutsättningar för att göra detsamma. De senaste åren har kommunens resultat varit
allt för svaga för att ge dessa förutsättningar. Situationen på social- och arbetsmarknad har påverkat
kommunens ekonomiska läge och 2017 års resultat vilar nästan hela resultatet på markförsäljningar
vid Kartåsens industriområde. Det är i grunden bra, men det ger inte förutsättningar för en stabil
ekonomi på sikt.
Lidköpings låneskuld ökar fort för hela kommunen. Lånen via internbanken passerar snart fyra
miljarder kronor. Enbart för kommunens verksamheter uppgår lånen till snart två miljarder. I en
situation med höjd ränta motsvarande tre procent sker en stor kostnadsökning på driften. Vi vill
bygga ett starkare Lidköping som utan problem klarar av även en sådan situation. I brinnande
högkonjunktur och en fungerande aktiemarknad bör vi istället använda de medel som står till vårt
förfogande. Istället för att ta lån som i längden kan bli både dyra och som alltid skall betalas tillbaka.
Moderaterna lägger i grunden in de effektiviseringar som finns i inriktningsbeslutet från februari.
Därutöver lägger vi ett antal politiska effektiviseringar, besparingar eller extra satsningar på
verksamheten. Förmågan att i en budget kunna göra dessa tre saker samtidigt, är vägen framåt för
Lidköping.
För trots utveckling på våra lån kan inte Lidköping stå still, vi måste utvecklas och bli ett Lidköping för
alla.